zakelijk
 

Voorwaarden

Klik hier om de voorwaarden te downloaden.

1 Begripsomschrijvingen

Abonnee
De onderneming met wie Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

Abonnement:
De met Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. gesloten overeenkomst, op grond waarvan de abonnee bij Euler Hermes Services B.V. een toetsing kan aanvragen, Euler Hermes Services B.V. kan verzoeken tot het van vordering over te gaan en bij Euler Hermes ten aanzien van een individuele transactie een Betaalgarantie kan aanvragen. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt behoudens opzegging jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 

Betaalgarantie:
De tussen de verzekeringnemer en Euler Hermes Kredietverzekering N.V. tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst per individuele transactie. Ook wel aangeduid als ‘transactieverzekering’.
 

Debiteur:
Een onderneming waarop de verzekerde uit hoofde van haar (primaire) bedrijfsactiviteiten een vordering heeft.
 

Euler Hermes:
Euler Hermes Kredietverzekering N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, zijnde de verzekeraar die aan de verzekeringnemer ten aanzien van een individuele transactie dekking verleent.
 

Euler Hermes Services B.V.:
De servicemaatschappij van Euler Hermes die (onder meer) zorgdraagt voor de afgifte van toetsingen, de facturering en inning van kosten voor de aanvraag van een Toetsing en het incasso van vorderingen.
 

Franchise:
Verliezen tot aan een bedrag van EUR 500,-- zijn van de verzekering uitgesloten.
 

Garantieperiode:
De op de polis vermelde termijn waarbinnen de vorderingen als schade dient te worden gemeld.
 

Insolventie:
Faillissement of surséance van betaling van een debiteur, de toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op een debiteur, een onderhands crediteurenakkoord aangeboden door een debiteur, dan wel vergelijkbare vormen van insolventie betreffende een debiteur in het buitenland.
 

Toetsing:
Het voor het aangaan van een transactie door u bij Euler Hermes Services B.V. ingewonnen advies over de kredietwaardigheid van de debiteur. De Toetsing is het maximale bedrag waarvoor Euler Hermes uw debiteur wil verzekeren.
 

Polis Betaalgarantie:
Het door Euler Hermes aan u verstrekte bewijs van de transactieverzekering. Ook wel aangeduid als polis.
 

Valuta
De valuta van de verzekeringsovereenkomst is EURO
 

Vermoedelijke insolventie:
De situatie waarbij verzekerde vorderingen langer dan zes maanden na de oorspronkelijke vervaldatum van de oudste verzekerde factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 

Verzekerde:
Zowel degene met een vordering op een debiteur en de persoon in wiens belang de Betaalgarantie is aangevraagd alsook, indien en voor zover van toepassing, de verzekeringnemer, zijnde de wederpartij van Euler Hermes ten aanzien van de Betaalgarantie en degene die premie is verschuldigd.
 

Vordering:
Het totale bedrag dat een debiteur aan u verschuldigd is, dit bestaat uit: openstaande facturen.

2 Toetsing

2.1 Aanvraag Toetsing
Het abonnement geeft de abonnee het recht om door middel van een online-module bij Euler Hermes Services B.V. advies aan te vragen over de kredietwaardigheid van een debiteur. Euler Hermes Services B.V. zal de verleende Toetsing (doen) bevestigen.
 

2.2 Geldigheidsduur Toetsing
Een Toetsing is geldig tot 12 maanden na verzending van de bevestiging van (de verlenging van) de Toetsing. Binnen deze periode kan de abonnee een Betaalgarantie voor de debiteur aanvragen.
 

2.3 Kosten Toetsing
Voor iedere Toetsing is de abonnee aan Euler Hermes Services B.V. kosten verschuldigd, in overeenstemming met de op dat moment geldende tarievenlijst. De abonnee is verplicht de door of namens Euler Hermes Services B.V. in rekening gebrachte kosten en andere bedragen uiterlijk op de vervaldatum te voldoen via automatisch incasso. De abonnee dient Euler Hermes Services B.V. in de gelegenheid te stellen om de in rekening gebrachte kosten en bedragen van de bankrekening af te schrijven.
 

2.4 Mutaties Toetsing
Vastgestelde Toetsingen kunnen te allen tijde door Euler Hermes Services B.V. worden herzien.
 

2.5 Landen Toetsing
Een Toetsing kan enkel worden aangevraagd op debiteuren in landen die vermeld zijn in de landenlijst.
 

2.6 Geen recht op verzekering
Aan de Toetsing kan geen recht op dekking worden ontleend.
 

2.7 Verlenging Toetsing
Voor het einde van de looptijd van de Toetsing ontvangt de abonnee een bericht met het verzoek aan te geven of de Toetsing verlengd of verwijderd dient te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Toetsing automatisch door Euler Hermes Services B.V. verlengd en gefactureerd.

3 Betaalgarantie

3.1 Aanvraag Betaalgarantie
Het abonnement geeft de abonnee het recht om binnen de geldigheidsduur van de Toetsing door middel van een online-module voor een vordering een Betaalgarantie aan te vragen. De Betaalgarantie is een verzekeringsproduct, dat bestaat uit een incassotraject (hoofdstuk 4) en - indien het incasso niet slaagt - een schadeloosstelling (hoofdstuk 5). De aanvraag vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
a. Een Betaalgarantie voor zaken dient te worden aangevraagd binnen 7 dagen na levering van zaken.
b. Een Betaalgarantie voor diensten dient te worden aangevraagd binnen 7 dagen na het verrichten van de diensten.
c. Indien Euler Hermes Services B.V. de aangevraagde Betaalgarantie accepteert, ontvangt de abonnee daar een schriftelijke bevestiging van.
d. Bij de aanvraag van een Betaalgarantie dient de abonnee alle feiten en omstandigheden die voor de beoordeling daarvan van belang kunnen zijn aan Euler Hermes Services B.V. mee te delen.
 

3.2 Aanvang en geldigheidsduur Betaalgarantie
Het verzekeringsrisico voor Euler Hermes vangt aan zodra:
a. de goederen zich niet meer in de beschikkingsmacht van de verzekerde bevinden;
b. de door de verzekerde te verrichten diensten volledig zijn uitgevoerd of (ingeval van bijvoorbeeld huur) een overeengekomen termijn is verstreken. Een Betaalgarantie is geldig tot het moment van verstrijken van de garantieperiode.
 

3.3 Geldigheidsgebied Betaalgarantie
Een Betaalgarantie kan enkel worden aangevraagd voor de landen die gemarkeerd zijn in de landenlijst.
 

3.4 Verzekerde vordering
Een vordering is verzekerd indien en voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. indien de goederen en/of diensten, behoudens de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Euler Hermes, zijn geleverd respectievelijk zijn verricht en gefactureerd aan het land waarin de debiteur is gevestigd;
b. voor zover deze valt binnen de Betaalgarantie;
c. voor zover de overeengekomen betalingscondities de in de verzekeringsdekking – De Betaalgarantie – vermelde garantieperiode niet overschrijden.
e. indien deze niet is ontstaan tijdens schadedreiging als bedoeld in artikel 7.3;
f. indien de vordering is ontstaan tijdens de looptijd van het abonnement.
 

3.5 Verzekerd verlies
Er is sprake van een verzekerd verlies indien de verzekerde geen betaling ontvangt voor een rechtsgeldige, verzekerde vordering op een debiteur als gevolg van insolventie of vermoedelijke insolventie en de schade het gevolg is van een gebeurtenis, waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan, dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. De rechtsgeldigheid van de vordering dient door de verzekerde te worden aangetoond. Uitgesloten van dekking zijn eventuele verliezen veroorzaakt door of betreffende: a. vorderingen op een debiteur waarin of waarbij de verzekerde enig belang heeft dan wel waarmede de debiteur in een groep is verbonden. Onder enig belang in de vorige zin wordt onder meer verstaan: het houden van een financieel belang door middel van bijvoorbeeld aandelen in de debiteur, het verstrekken van een geldlening aan de debiteur dan wel ingeval de verzekerde, behalve in zijn hoedanigheid van leverancier, nog in enige andere rechtsverhouding tot de debiteur staat;
b. vorderingen op particulieren en overheidsinstellingen;
c. vorderingen die onbetaald zijn gebleven als gevolg van de handelswijze van de verzekerde zelf dan wel (een) door hem ingeschakelde derde(n);
d. vorderingen die door de debiteur worden betwist;
e. gewapend conflict, oorlog of andere vormen van geweld of terreur, natuur- en nucleaire rampen, handelsbeperkingen, transfermoeilijkheden of deviezentekorten, dan wel maatregelen of voorschriften van overheidswege of daarmede gelijk te stellen gebeurtenissen;
f. consignatieleveringen;
g. vorderingen die niet voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 3.1;
h. vorderingen op debiteuren welke voorkomen op de zogenaamde “freeze-lijst” (Sanctiewetgeving en terrorismebestrijding) respectievelijk wanneer verzekerde banden heeft met dergelijke debiteuren.
i. waarbij er op de datum van het aanvragen van een Betaalgarantie sprake was van één of meerdere onbetaalde vorderingen op de desbetreffende koper in uw bezit, die op de datum van het aanvragen van de Betaalgarantie ouder zijn dan 30 dagen na vervaldatum van de factuur.
 

3.6 Omvang verzekerd verlies
Het verzekerd verlies omvat de netto factuurbedragen, met uitsluiting van eventuele rentenota’s, kosten en andere opslagen hoe ook genaamd. Omzetbelasting is niet meeverzekerd; Alle andere verliezen zijn van dekking uitgesloten.
 

3.7 Revenuen
Op een verzekerd verlies worden alle revenuen in mindering gebracht. Als revenuen worden onder meer aangemerkt: a. betalingen door of namens de debiteur gedaan;
b. verrekeningen en creditnota’s;
c. verleende kortingen en verrekeningen waartoe de debiteur gerechtigd is;
d. opbrengsten uit hoofde van rechten, zekerheden of verkoop van teruggenomen goederen, zulks ongeacht of de opbrengst aan de verzekerde zelf dan wel bijvoorbeeld een zekerheidsgerechtigde toekomt;
e. alle rechten, geldswaarden of voordelen, hoe dan ook genaamd, welke door de verzekerde anderszins zijn of worden ontvangen dan wel bespaard. De revenuen worden als volgt toegerekend:
a. In de verhouding tussen de verzekerde vorderingen onderling: in chronologische volgorde van opeisbaarheid van de verzekerde vorderingen, zulks tot aan het moment van het melden van de schade of zoveel eerder als hetgeen in artikel 7.3 zich voordoet;
b. In de verhouding tussen Euler Hermes en de verzekerde: pro rata parte, naar ieders aandeel in het verlies vanaf het moment van het melden van de schade.
 

3.8 Betaling door middel van wissels en/of cheques
Een of meer betalingen door middel van wissels en/of cheques dan wel andere waardepapieren worden eerst na de daadwerkelijke en definitieve ontvangst van de betaling als zodanig aangemerkt.

4 Incasso

4.1 Overdragen Incasso
Bij overschrijding van de garantieperiode dient verzekerde de volledige vordering als schade te melden, na het melden van de schade zal Euler Hermes Services B.V. overgaan tot het uitvoeren van het incasso. De incasso-overdracht dient te geschieden door toezending van het daarvoor bestemde formulier aan Euler Hermes Services B.V., met bijsluiting van alle gewenste documenten.
 

4.2 Voorwaarden overdracht incasso
De overdracht geschiedt onder de navolgende voorwaarden:
a. de omvang van de te incasseren vordering dient minimaal EUR 500 te bedragen of het equivalent in een andere valuta;
b. er bestaat voor Euler Hermes Services B.V. geen verplichting om tot incasso van betwiste vorderingen over te gaan, in welk geval Euler Hermes Services B.V. tot annulering van de incasso-opdracht kan besluiten;
c. de verzekerde is gebonden aan het incassobeleid van Euler Hermes Services B.V.;
d. Euler Hermes Services B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ondernomen incasso-maatregelen.
 

4.3 Uitvoering incasso’s
De uitvoering van incasso's zal als volgt geschieden:
a. door Euler Hermes Services B.V. zal terstond tot incasso worden overgegaan;
b. indien en zodra nodig naar het oordeel van Euler Hermes Services B.V. zal tot inschakeling van derden worden overgegaan, waaronder begrepen incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of advocaten;
c. de verzekerde dient ontvangen betalingen direct aan Euler Hermes Services B.V. te melden;
d. de verzekerde zal geen verdere goederen en/of diensten leveren tijdens de uitvoering van het incasso, behoudens expliciete goedkeuring van Euler Hermes Services B.V.;
e. periodiek ontvangt de verzekerde een statusoverzicht van alle lopende incassodossiers;
f. periodiek ontvangt de verzekerde een afrekening van de ontvangen betalingen.
 

4.4. Incassokosten
a. Voor het openen van een incassodossier zijn aan Euler Hermes Services B.V. de op de geldende tarievenlijst vermelde dossierkosten verschuldigd;
b. Voor ter incasso overgedragen vorderingen zijn aan Euler Hermes Services B.V. de op de geldende tarievenlijst vermelde incassoprovisies verschuldigd. De provisies luiden op "no cure, no pay" basis en zijn alleen verschuldigd over de geïncasseerde bedragen, vermeerderd met de eventuele, niet verhaalbare kosten van ingeschakelde derden en proces-en executiekosten. Euler Hermes Services B.V. brengt over deze kosten BTW in rekening;
c. Alle incassokosten - kosten van ingeschakelde derden alsmede niet verhaalbare proces- en/of executiekosten - zijn door de abonnee verschuldigd en zullen door Euler Hermes Services B.V. maandelijks achteraf in rekening worden gebracht. Incassokosten kunnen worden verrekend met ontvangen betalingen van debiteuren en zijn verschuldigd in het kader van de polis, waarop alle polisbepalingen dienovereenkomstig van toepassing zijn.

5 Schaderegeling

5.1 Schadeloosstelling
De schadeloosstelling geschiedt in EURO en tegen een verzekerd percentage van 85 procent van het netto nog openstaande factuurbedrag. Het maximale bedrag dat Euler Hermes gehouden is als schadeloosstelling uit te keren, bedraagt ten hoogste 85 procent van het verzekerd bedrag zoals bevestigd op de Betaalgarantie.
Schadeloosstelling geschiedt tegen de rechtsgeldige overdracht door de verzekerde aan Euler Hermes van de volledige vordering(en) op de debiteur en degenen die daarvoor jegens de verzekerde aansprakelijk zijn, met inbegrip van alle daarbij behorende rechten en zekerheden, een en ander in de ruimste zin van het woord. De verzekerde is gehouden aan de inning van de vordering door Euler Hermes Services B.V. diens volledige medewerking te verlenen alsmede Euler Hermes Services B.V. (afschriften van) alle voor het bewijs en/of de inning van de vordering relevante bescheiden ter hand te stellen. Indien sprake is van het faillissement dan wel surséance van betaling van een debiteur vindt schadeloosstelling eerst plaats indien en voor zover de vordering door de curator respectievelijk de bewindvoerder is erkend.
 

5.2 Automatische schadeloosstelling of indiening schadeclaim
Wanneer verzekerde een verzekerde vordering ter incasso heeft overgedragen aan Euler Hermes Services B.V. zal Euler Hermes zorgdragen voor het automatisch in behandeling nemen van een schadeclaim na het ontstaan van een verzekerd verlies. Schadeloosstelling zal plaatsvinden binnen 14 dagen onder voorbehoud dat alle relevante informatie (artikel 5.3) voorhanden is.
Wanneer een verzekerd verlies (artikel 3.5) zich voordoet en het incassodossier niet is ingediend bij Euler Hermes Services B.V. dient verzekerde zelf zorg te dragen voor het indienen van de schadeclaim. Indiening van een schadeclaim dient schriftelijk aan Euler Hermes te geschieden door toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met vermelding en bijsluiting van alle door Euler Hermes gewenste informatie en bescheiden. Een schadeclaim dient uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan van een verzekerd verlies te zijn ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten ter zake zullen zijn vervallen.
 

5.3 Vaststelling schade
Euler Hermes zal uiterlijk binnen 30 dagen nadat zij de beschikking heeft over alle relevante informatie en bescheiden de verzekerde informeren over het vastgestelde schadebedrag.
Euler Hermes behoudt zich het recht voor deze termijn naar eigen inzicht te verlengen indien de vaststelling van de schade binnen de voornoemde termijn in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
Euler Hermes zal de verzekerde omtrent de redenen van zodanige verlenging schriftelijk informeren.
Euler Hermes behoudt zich het recht voor om - óók nádat uitbetaling van de schadeloosstelling heeft plaatsgevonden - de schade opnieuw vast te stellen, indien later aan haar blijkende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een eventueel verschil is terstond opeisbaar.
 

5.4 Uitkering schadeloosstelling
Bij automatische schadeloosstelling zal Euler Hermes binnen 14 dagen na het ontstaan van een verzekerd verlies tot uitbetaling overgaan. Wanneer verzekerde zelf heeft zorggedragen voor het indienen van een schadeclaim, zal Euler Hermes binnen 14 dagen na ontvangst van het door de verzekerde ondertekende formulier “Schadeloosstelling” het vastgestelde schadebedrag uitbetalen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan dit redelijkerwijs niet van Euler Hermes gevergd kan worden. Indien sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden zal Euler Hermes dit schriftelijk en gemotiveerd aan de verzekerde kenbaar maken.
 

5.5 Doorbetaling revenuen
De verzekerde is verplicht om alle na de vaststelling van de schade ontvangen revenuen onverwijld volledig door te betalen aan Euler Hermes. Euler Hermes zal binnen 14 dagen na ontvangst zorgdragen voor de toerekening van de revenuen als bedoeld in artikel 3.7 en voor de uitbetaling van het aan de verzekerde toekomende aandeel.

6 Verplichtingen abonnee

6.1 Niet-nakoming verplichtingen
Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. zijn gerechtigd om, indien de abonnee enige verplichting jegens Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V, niet of niet tijdig nakomt, hun verplichtingen jegens de abonnee op te schorten, alsmede tot de beëindiging van het abonnement en beëindiging van de Betaalgarantie over te gaan. Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. stellen de abonnee over een besluit daartoe over te gaan vooraf schriftelijk in kennis.
 

6.2 Gevolgen opschorting en/ of beëindiging abonnement
In geval van opschorting van de verplichtingen en/of beëindiging van het abonnement, beëindiging van de polis(sen) Betaalgarantie zijn de door de abonnee aan Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Betalingen door abonnee na opschorting en/of beëindiging heeft geen dekking met terugwerkende kracht tot gevolg. Eerst na schriftelijke bevestiging door Euler Hermes kan de dekking vanaf de datum van ontvangst van de betaling worden hersteld.

7 Verplichtingen verzekerde

7.1 Creditmanagement
De verzekerde is verplicht om een zorgvuldig en adequaat debiteurenbeleid te voeren alsmede in dat kader bij onder meer het verlenen van krediet aan afnemers en het beheer, het volgen en de incasso van openstaande vorderingen zodanige maatregelen te treffen als nodig is teneinde verliezen op debiteuren zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. In dit kader is de verzekerde onder meer verplicht om, in voorkomende gevallen overeenkomstig de aanwijzingen van Euler Hermes:
a. met afnemers deugdelijke overeenkomsten aan te gaan, waarop deugdelijke leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede deze tijdig en op een rechtsgeldige wijze op de overeenkomst van toepassing te verklaren;
b. bij leveranties van goederen bij de afnemers een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud te bedingen;
c. binnen 7 dagen na het ontstaan van een vordering een factuur aan de afnemer te verzenden;
d. de debiteur regelmatig schriftelijk en telefonisch aan te manen om tot betaling van de vordering over te gaan, alsmede na het opeisbaar worden van de vordering tijdig een schriftelijke ingebrekestelling te verzenden;
e. verzoeken van de debiteur tot het verlenen van uitstel van betaling of tot het treffen van een afbetalingsregeling vooraf schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen aan Euler Hermes, tenzij een en ander niet leidt tot gehele dan wel gedeeltelijke overschrijding van de achterstalligheidstermijn;
f. voorstellen van de debiteur voor het treffen van een akkoord tegen finale kwijting vooraf schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen aan Euler Hermes
g. een risico dat het gedekte percentage dat geldt voor de Betaalgarantie of voor de netto schade, - althans het laagste bedrag van beide – overschrijdt, mag niet elders worden verzekerd of afzonderlijk worden gedekt.
 

7.2 Polisverplichtingen
De verzekerde is te allen tijde jegens Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. verplicht om:
a. de door of namens Euler Hermes in rekening gebrachte premie respectievelijk de door of namens Euler Hermes Services B.V. in rekening gebrachte kosten en andere bedragen uiterlijk op de vervaldatum te voldoen;
b. Euler Hermes zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk te informeren ingeval van schadedreiging als bedoeld in artikel 7.3.b t/m 7.3.f;
c. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk bij het bereiken van de op het polisvoorblad vermelde garantieperiode, vorderingen als schade te melden.
d. alle revenuen ontvangen na de vaststelling van de schade als bedoeld in artikel 3.7 direct aan Euler Hermes te melden en aan Euler Hermes af te dragen;
e. op eerste verzoek van Euler Hermes alle gewenste informatie en documentatie te verschaffen ter uitvoering van de polis alsmede alle door Euler Hermes gewenste medewerking te verlenen om de juistheid en/of de volledigheid van de aan Euler Hermes gedane opgaven te verifiëren.
 

7.3 Schadedreiging
Er is met betrekking tot een debiteur sprake van schadedreiging indien: a. een vordering na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn niet is voldaan;
b. op enigerlei wijze duidelijk is of ervan dient te worden uitgegaan dat de debiteur de overeenkomst niet kan of wenst na te komen;
c. de debiteur vraagt om een voor de verzekerde nadelige wijziging van betalingscondities of uitstel van betaling;
d. een geaccepteerde wissel op de vervaldag onbetaald blijft of een afgegeven cheque niet gedekt is;
e. faillissement, surséance van betaling dan wel een schuldsaneringsregeling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen is aangevraagd of vergelijkbare vormen van insolventie in het buitenland dan wel de verzekerde op andere wijze ter kennis komt dat een debiteur in financiële problemen verkeert;
f. beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de debiteur en dat beslag niet binnen redelijke termijn is opgeheven.
 

7.4 Schadepreventie
Euler Hermes heeft te allen tijde het recht om, ter voorkoming dan wel beperking van een verlies, de verzekerde (nadere) aanwijzingen en instructies te verstrekken alsmede ten aanzien van openstaande vorderingen van de verzekerde op haar debiteuren te interveniëren en alle maatregelen te treffen welke haar nodig dan wel wenselijk voorkomen. De verzekerde is te allen tijde onvoorwaardelijk verplicht de aanwijzingen en instructies door Euler Hermes op te volgen alsmede aan de interventie door Euler Hermes zoals zojuist omschreven haar volledige medewerking te verlenen.
 

7.5 Verval van rechten bij niet-nakoming verplichtingen
Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. zijn gerechtigd om, indien de verzekerde enige verplichting jegens Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V. niet of niet tijdig nakomt, hun verplichtingen jegens de verzekerde te schorsen alsmede tot de beëindiging van de Betaalgarantie respectievelijk het abonnement over te gaan. Beëindiging met opzegtermijn van 2 maanden. Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. stellen de verzekerde over een besluit daartoe over te gaan vooraf schriftelijk in kennis.
 

7.6 Gevolgen schorsing/beëindiging polis
Ingeval van schorsing van de verplichtingen en/of beëindiging van de polis en/of de overeenkomst tot afgifte van Toetsingen zijn de door de verzekerde aan Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. verschuldigde bedragen en de voorschotpremie onmiddellijk opeisbaar. Alsdan geldt de voorschotpremie als de definitieve premie. Betaling door de verzekerde na opschorting en/of beëindiging heeft geen dekking met terugwerkende kracht tot gevolg. Eerst na schriftelijke bevestiging door Euler Hermes kan de dekking vanaf de datum van ontvangst van de betaling worden hersteld.

8 Premie en kosten

8.1 Betaling premie en kosten
De abonnee is steeds gehouden om de in rekening gebrachte kosten op de vervaldatum te voldoen. Het betreft de kosten die door de abonnee zijn geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement, bestaande uit:
 

  • Abonnement;
  • Alsmede ook de door de abonnee geaccepteerde kosten voor het Toetsing en de bij het aangaan van de Betaalgarantie geaccepteerde premie.

De abonnee te allen tijde jegens Euler Hermes Services B.V. verplicht op de door of namens Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V. in rekening gebrachte kosten en andere bedragen op de vervaldatum te voldoen via automatisch incasso. De abonnee dient Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V. in de gelegenheid te stellen om de in rekening gebrachte abonnementskosten, premie en overige kosten van de bankrekening af te schrijven. Indien de verschuldigde premie en kosten (waaronder bijvoorbeeld de door Euler Hermes Services B.V. in rekening gebrachte kosten in verband met de aanvraag van een Toetsing) niet uiterlijk op de vervaldatum zijn voldaan, verkeert de verzekerde, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is de verzekerde ten aanzien van de betreffende bedragen aan Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. de wettelijke rente en kosten verschuldigd. Tevens kan de verzekerde alsdan geen rechten aan de polis ontlenen.

9 Overige bepalingen

9.1 Omrekening valuta
Omrekening van vreemde valuta in de EURO geschiedt tegen de officiële middenkoers: a. voor de vaststelling van verliezen: op het moment van (vermoedelijke) insolventie, mits deze koers niet hoger is dan de koers op de datum waarop de vordering is ontstaan;
b. voor betalingen en revenuen: op het moment van ontvangst;
c. voor de vaststelling van de voor de premie in aanmerking te nemen omzet: de gemiddelde koers gedurende het verzekeringsjaar.
 

9.2 Wijziging voorwaarden
Euler Hermes heeft het recht om, indien naar haar mening de ontwikkeling van risico’s dan wel omstandigheden van welke aard ook daartoe aanleiding geven, over te gaan tot de tussentijdse wijziging van de voorwaarden, waaronder Euler Hermes bereid is nieuwe risico's te aanvaarden.
Ook is Euler Hermes gerechtigd de voorwaarden van de Betaalgarantie tussentijds te wijzigen. Van alle tussentijdse wijzigingen zal Euler Hermes de verzekerde tijdig schriftelijk in kennis stellen. De verzekerde heeft het recht, indien de wijziging leidt tot voorwaarden die voor de verzekerde nadeliger zijn, het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat dan wel binnen één maand na de kennisgeving.
 

9.3 Verjaring
Nadat een schadeclaim door Euler Hermes is afgewezen, verjaart een rechtsvordering tot schadeloosstelling door verloop van zes maanden. De verzekerde dient alle omstandigheden die direct dan wel indirect van invloed kunnen zijn op het risico onder de polis en/of de beslissing van Euler Hermes om tot polisafgifte over te gaan, binnen een redelijke termijn te melden. In geval van enige valse verklaring, verzwijging of frauduleuze aanspraak op schadeloosstelling, een en ander in de meest ruime zin van het woord, is Euler Hermes geen uitkering verschuldigd, waarbij eventueel nog verschuldigde premie en kosten onmiddellijk opeisbaar worden.
 

9.4 Verrekening
Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V. zijn te allen tijde gerechtigd om de door de verzekerde aan Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V. verschuldigde premies, kosten en eventuele andere bedragen te verrekenen met door Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V. aan de verzekerde verschuldigde bedragen.
 

9.5 Duur van de overeenkomst en opzegging
Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 (één jaar). Na het einde van de looptijd wordt het abonnement voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst door de verzekerde of Euler Hermes uiterlijk twee maanden voor het einde schriftelijk is opgezegd. Euler Hermes is te allen tijde gerechtigd de polis tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van insolventie van de verzekerde en/of indien de verzekerde enige polisverplichting niet nakomt.
 

9.6 Klachten, geschillen en toepasselijk recht
a. Klachten over de voorwaarden en/of dienstverlening van Euler Hermes en Euler Hermes Services BV kunnen worden gericht aan de directie.
b. Alle geschillen tussen de verzekerde en Euler Hermes en/of Euler Hermes Services B.V. uit hoofde van de polis, dan wel daarmede verband houdende, dan wel de overeenkomst tot afgifte van Toetsingen, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.
c. Op de polis is Nederlands recht van toepassing.

 

9.7 Polisbepalingen
Van de polis maken in ieder geval de volgende bescheiden deel uit:
a. Betaalgarantie en de daarbij behorende Toetsing;
b. voorwaarden Betaalgarantie.

 

9.8 Wijziging tarieven incasso en Toetsingen
Euler Hermes Services B.V. behoudt zich het recht voor jaarlijks de geldende tarieven voor incasso en Toetsingen aan te passen conform de Consumentenprijsindex (CPI), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In geval van een prijsverhoging tot een percentage gelijk aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer, zal geen grond aanwezig zijn tot eenzijdige opzegging van de polis kredietverzekering door de verzekerde.
 

9.9 Bescherming persoonsgegevens
Zowel Euler Hermes, Euler Hermes Services B.V. als verzekerden dienen bij de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen conform de Betaalgarantie en de overeenkomst tot afgifte van Toetsingen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en regelingen ter zake van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen in acht te nemen. De bij de aanvraag van een Betaalgarantie en de overeenkomst tot afgifte van Toetsingen verstrekte gegevens, alsmede nader verkregen informatie zullen worden verwerkt in de databank van Euler Hermes en Euler Hermes Services B.V.